การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2566


 

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2566

             เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ 
 
วันที่ประกาศ 8 ก.พ. 2562 09:46 | View [687]

TDC หรือ Thai Digital Collection


ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายาก โดยรวบรวมจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

 
วันที่ประกาศ 5 ส.ค. 2565 09:05 | View [87]

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)


ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network) เป็นโครงการความร่วมมือที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

 
วันที่ประกาศ 31 ส.ค. 2563 14:25 | View [101]

เชิญทดลองระบบสืบค้น OPAC ใหม่


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญทดลองระบบสืบค้น OPAC ใหม่

 

 
วันที่ประกาศ 27 พ.ย. 2561 15:54 | View [124]

เปิดให้บริการ eBooks Gale


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการ eBooks Gale

 
วันที่ประกาศ 27 พ.ย. 2561 15:45 | View [131]

Page :  1