Found: 5  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ /
ชื่อผู้แต่งแอชบรุก, เพกกี.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์,
เลขเรียก507.02 อ939ส
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาทั่วไป /
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ,
เลขเรียก579 น148จ 2560
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ /
ชื่อผู้แต่งเกรียง กิจบำรุงรัตน์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียก519.5 ก766ส
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น = Descriptive statistics, exploratory data analysis, and statistical graphic with basic R programming /
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.53 อ623ส
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล /
ชื่อผู้แต่งวิภู รุโจปการ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
เลขเรียก523.1 ว661อ
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed