Found: 15  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องTips for Top 9 วิชาสามัญ TCAS คณิต 1 ครูพี่ชาติ /
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สืบไทย.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียก510.76 ส761ท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกัญชาเวชศาสตร์ หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ /
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก581.634 ก382
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินแหล่งทรัพยากรธรณี = Geological resources evaluation /
ชื่อผู้แต่งสง่า ตั้งชวาล.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
เลขเรียก551 ส152ก
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตามรอยลำไส้ = Follow your gut /
ชื่อผู้แต่งไนท์, รอบ.
สำนักพิมพ์โมโม เจนเนอเรชั่น,
เลขเรียก579 น977ต 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมสูตรคณิต ม.ปลาย + แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ /
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ กาญจนกฤต.
สำนักพิมพ์อินส์พัล,
เลขเรียก510.76 ผ225ร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิจัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ /
ชื่อผู้แต่งชัยวิชิต เชียรชนะ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ช434ส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย /
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 อ154ส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรุปวิชาเคมี ม.4-5-6/
ชื่อผู้แต่งทวินันท์ อยู่สุนทร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียก540.7 ท181ส
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสัมพัทธภาพ สุดยอดมรดกทางความคิดของไอน์สไตน์ /
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์สารคดี,
เลขเรียก530.11 บ253ส 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 /
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก507.12 ห149
สาขาห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2/
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก510.712 ห149
สาขาห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 /
สำนักพิมพ์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
เลขเรียก540.712 ห149
สาขาห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS /
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ย381ห
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย /
ชื่อผู้แต่งชูศรี วงศ์รัตนะ.
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก519.5 ช685ท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย = Undergrowht plants : study approaches and diversity /
ชื่อผู้แต่งคุณานนต์ ดาวนุไร.
สำนักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,
เลขเรียก582.12 ค639ม
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed