Found: 6  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกัญชาเวชศาสตร์ หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ /
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ,
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก581.634 ก382
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินแหล่งทรัพยากรธรณี = Geological resources evaluation /
ชื่อผู้แต่งสง่า ตั้งชวาล.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
เลขเรียก551 ส152ก
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตามรอยลำไส้ = Follow your gut /
ชื่อผู้แต่งไนท์, รอบ.
สำนักพิมพ์โมโม เจนเนอเรชั่น,
เลขเรียก579 น977ต 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรุปวิชาเคมี ม.4-5-6/
ชื่อผู้แต่งทวินันท์ อยู่สุนทร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียก540.7 ท181ส
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสัมพัทธภาพ สุดยอดมรดกทางความคิดของไอน์สไตน์ /
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์สารคดี,
เลขเรียก530.11 บ253ส 2562
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย = Undergrowht plants : study approaches and diversity /
ชื่อผู้แต่งคุณานนต์ ดาวนุไร.
สำนักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,
เลขเรียก582.12 ค639ม
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed