Found: 200  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.)ในจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับครัวเรือนและชุมชน : Process to success and best prac...
ชื่อผู้แต่งคล่อง วงศ์สุขมนตรี และคณะ
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2555
เลขเรียกว 330.9593 ค168ก #31;C2555
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลยุทธการสอนแนวอิสลามในรายวิชาจริยธรรมส่งผลต่อความเข้าใจจริยธรรมของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส /
ชื่อผู้แต่งมูฮัมมัด อูมูดี และนุชนาถ อูมูดี.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,
เลขเรียกว.370.114 ม651ก 2561
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : Strategic Management for Nucleation of Halal Food Clusters 3 in Southern Border Provinces. / มาดีนา น้อยทับทิม
ชื่อผู้แต่งมาดีนา น้อยทับทิม
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2557
เลขเรียกว 338.6 ม433ก #31;C2557
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ใบไม้สีทอง (Bauhinia aureifolia) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / กาญจนี ทองเทพ
ชื่อผู้แต่งกาญจนี ทองเทพ
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2557
เลขเรียกว 631.536 ก428ก 2557
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการควบคุมภายในด้านการบริหารและการจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส / พัชนี ตูเละ และคณะ
ชื่อผู้แต่งพัชนี ตูเละ และคณะ
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2554
เลขเรียกว 658.048 พ516ก 2554
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่นำไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนด ในจังหวัดนราธิวาส /
ชื่อผู้แต่งวนิสา หะยีเซะ และคนอื่นๆ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,
เลขเรียกว.649.33 ว176ร 2561
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการสุขภาพ ความเสี่ยงโรคที่เกิดอาชีพ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนมสลิมในพื้นที่ชุมชนชาวประมงยากจน ปากน้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส / พนม สุขจันทร์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งพนม สุขจันทร์
สำนักพิมพ์นราธิวาส : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , 2559
เลขเรียกว 363.1 พ187ก 2559
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องชีวิตครอบครัวและสุขภาพองนักศึกษาหลักสูตรประกาสนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / เพ็ญประภา เบญจวรรณและ อัชฌา...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา เบญจวรรณและ อัชฌา สุวรรณกาญจน์
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2556
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ / โซเฟีย แวหะมะ และ สุมาลี กรดกางกั้น
ชื่อผู้แต่งโซเฟีย แวหะมะ.
สำนักพิมพ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , 2556
เลขเรียกว 658.834 ซ918ก 2556
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการตัดสินใจและผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต /
ชื่อผู้แต่งลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ และคนอื่นๆ.
เลขเรียกว 649.8 ล265ก 2561
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการติดตามผลการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้าน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายการแพทย์) พรทิวา คงคุณ และระวิ แก้วสุกใส
ชื่อผู้แต่งพรทิวา คงคุณ และระวิ แก้วสุกใส
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2550
เลขเรียกว 616.1024 พ241ก #31;C2550
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูความรู้และทักษะทางการพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1//2549 : A follow-up of health care providers from Revival knowledge and nursing skill curriculum : g...
ชื่อผู้แต่งมุลลินท์ โต๊ะกานิ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2550
เลขเรียกว 610.7 ม649ก #31;C2550
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการนำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนเพื่อประกอบอาชีพใช้ในชุมชน / สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
สำนักพิมพ์นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2550
เลขเรียกว 621.47 ส231ก #31;C2557
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมผสมต่างชนิด / มูหามัด เต๊ะยอ
ชื่อผู้แต่งมูหามัด เต๊ะยอ
สำนักพิมพ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , 2555
เลขเรียกว 671.5 ม691ก
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ / จำนงค์ จุลเอียด
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ จุลเอียด
สำนักพิมพ์นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, , 2550
เลขเรียกว 630 จ344ก #31;C2550
สาขาห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed